Serwery, domeny, hostingSERWERY, DOMENY, HOSTING

Serwery
Sprawdź Domenę
Strony www

Regulamin

Regulamin świadczenia usługi Hostingu w HOMAX.pl


§1
Postanowienia ogólne regulaminu


1. Niniejszy regulamin dotyczy usług hostingowych świadczonych przez firmę SOFTOMASZ S.C., będącą Operatorem usług hostingowych oraz Pełnoprawnym właścicielem marki - HOMAX. Regulamin jest integralną częścią umowy na świadczenie usług hostingowych, pomiędzy Operatorem a Abonentem.

2. Operatorem usług hostingowych Homax, jest firma Softomasz s.c. z siedzibą w Stalowej Woli, 37-450 przy ul. Tuwima 20.

3. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną świadczenia usług hostingowych przez Operatora, o którym mowa w §1 pkt. 2. Określa zasady i obowiązki współpracy wynikające z podpisania niniejszej umowy pomiędzy Operatorem  a  klientem, zwanym dalej Abonentem usługi.

4. Warunkiem koniecznym do udostępnienia i realizowania usług przez Operatora jest zaakceptowanie przez Abonenta treści Regulaminu. Jakiekolwiek reklamacje wynikłe na skutek nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.

5. Aktywacja dowolnej usługi hostingowej HOMAX jest traktowana jako pełna i bezwarunkowa akceptacja niniejszego Regulaminu, przez Abonenta.

6. Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Operatora usługi, o którym mowa w §1 pkt. 2 zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych.

7. Przed zamówieniem usługi świadczonej przez Operatora należy zapoznać się z poniższym Regulaminem. Wyrażenie zgody poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oznacza, iż  Abonent akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

8. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Abonenta stanowi podstawę dla Operatora, o którym mowa w §1 pkt. 2, do natychmiastowego rozwiązania umowy świadczenia usługi Hostingu.

9. Użyte definicje:

 • Regulamin - rozumie się niniejszy dokument, umieszczony pod adresem  http://www.homax.pl/regulaminy
 • Administrator Danych Osobowych - Administratorem zbioru danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest firma Softomasz s.c. z siedzibą w Stalowej Woli, 37-450 przy ul. Tuwima 20. Dane osobowe zbierane w portalu są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 • Umowa - porozumienie zawierane pomiędzy Operatorem a Abonentem, mające na celu świadczenie przez Operatora, o którym mowa w §1 pkt. 2, usług hostingowych na rzecz Abonenta. Zawarcie umowy następuje w chwili wypełnienia i zatwierdzenia przez Abonenta elektronicznego Formularza Zamówienia, dostępnego na stronie www.homax.pl, oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 • Operator - firma Softomasz s.c. z siedzibą w Stalowej Woli, 37-450 przy ul. Tuwima 20. Pełnoprawny właściciel marki własnej HOMAX.
 • Abonent - osoba fizyczna, osoba prawna bądź też jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca jedną ze stron umowy świadczenia usługi hostingowej.
 • Usługa Hostingowa - działania jakich podejmuje się Operator na rzecz Abonenta. Polegają one na udostępnieniu Abonentowi zasobów serwerowych Operatora, pozwalają na utrzymanie stron internetowych, serwisów, portali, skrzynek pocztowych oraz domen internetowych, a także na udostępnieniu narzędzi umożliwiających samodzielne zarządzanie zasobami serwerowymi. 
 • Elektroniczny Formularz Zamówienia - formularz dostępny na stronie internetowej www.homax.pl/zamowienie, stanowiący podstawę zawarcia umowy na Świadczenie Usług Hostingowych.  
 • Opłata Abonamentowa - opłata wnoszona przez Abonenta na rzecz Operatora, o którym mowa w  §1 pkt. 2, w zamian za  wybrane przez Abonenta usługi hostingowe.
 • Panel Zarządzania Usługą - aplikacja internetowa pozwalająca Abonentowi na samodzielne zarządzanie wykupioną usługą hostingową. 

10. Akceptując poniższy Regulamin Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie informacji technicznych i marketingowych od HOMAX.pl

11. Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania należności za korzystanie z usług, udostępnianych przez Operatora.

12. W przypadku  jeśli Abonament łamie lub nie przestrzega warunków niniejszego Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia usług świadczonych na rzecz Abonenta i odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu wcześniej poniesionych kosztów.

13. Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronach portalu są zastrzeżone na rzecz właściciela, o którym mowa w §1 pkt. 2. Rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób jest zabronione i będzie surowo karane.

14. Umowa na świadczenie usług hostingowych, pomiędzy Abonentem a Operatorem, może zostać zawarta na trzy różne sposoby:

 • Zamówienie usługi poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.homax.pl
 • Zamówienie usługi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres zamowienie@homax.pl
 • Zamówienie usługi w formie pisemnej w siedzibie Operatora o którym mowa w §1 pkt. 2.

Niezależnie od wyboru formy zamówienia Abonent otrzymuje 30 dniowy okres próbny, za który nie ponosi żadnych kosztów. Jeśli po 30 dniach Abonent będzie chciał dalej korzystać z usług oferowanych przez HOMAX.pl musi uiścić stosowną opłatę abonamentową. Operator zastrzega sobie prawo natychmiastowej blokady kont Abonentów, którzy nie wnieśli opłaty abonamentowej w określonym terminie.


§2
Ochrona Danych Osobowych


1.Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883, przez Operatora w celach marketingowych, technicznych i informacyjnych wynikających z wywiązywania się ze zobowiązań w stosunku do Abonenta.

2. Gwarantujemy wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883). W szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i zaprzestania przetwarzania tych danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w ustawie.

3. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych innym podmiotom. W razie konieczności mogą być udostępniane jedynie organom wymiaru sprawiedliwości i organom ścigania lub innym podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

4. W przypadku stwierdzenia, że podane przez Abonenta dane nie są prawdziwe, Operator zastrzega sobie prawo usunięcia konta bez prawa zwrotu opłat za niewykorzystane usługi.


§3
Uruchomienie usług hostingowych


1. Operator zobowiązuje się do uruchomienia usługi świadczenia hostingu na rzecz Abonenta w przeciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania płatności na koncie Operatora, o którym mowa w §1 pkt. 2. 

2. Każdy Abonent, który chciałby skorzystać z okresu testowego usług oferowanych przez Operatora może to uczynić, nie ponosząc żadnych kosztów przez okres 30 dni od daty dokonania zamówienia danej usługi. Jeśli w ciągu 30 dni nie zostanie dokonana zapłata dane  zamieszczone przez Abonenta, na udostępnionej powierzchni dysku zostaną usunięte. Anulowanie zamówienia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

3. Operator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do usługi w trakcie okresu próbnego Abonentom, którzy notorycznie nadużywają udostępniony okres próbny do realizowania celów własnych lub komercyjnych.

4. Operator zastrzega sobie prawo do nakładania ograniczeń na konto Abonenta działającego na szkodę innych Abonentów lub Operatora. Ograniczenie zostanie nałożone po uprzedniej konsultacji z Abonentem.


§4
Prawa i Obowiązki Operatora


1. Hosting Homax.pl to stabilne i nowoczesne urządzenia, dlatego też Operator zapewnia swoim Abonentom nieprzerwane działanie serwerów fizycznych na poziomie nie niższym niż: 98% w skali jednego roku.

2. Operator, o którym mowa w §1 pkt. 2, zastrzega, iż nie będzie utrzymywał serwisów o treści erotycznej, pornograficznej, zawierających treści pornografii dziecięcej, zawierających nielegalne oprogramowanie, muzykę, filmy, treści rasistowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, wyznaniowym, rasowym itp. Jeśli na przestrzeni dyskowej Operatora pojawią się tego typu materiały, zostaną one natychmiast usunięte, a dostęp do panelu zarządzania usługą hostingu dla tego Abonenta zostanie całkowicie zablokowany.

3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii lub zdarzeń natury technicznej, Operator zobowiązuje się do natychmiastowego ich wyeliminowania. W sytuacjach wyjątkowych wymagających krótkich przerw technicznych związanych z konfiguracją serwerów lub działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa usług, Operator poinformuje Abonentów o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną, a także zamieści stosowną informację na stronie internetowej tj. www.homax.pl.

4. Operator ma prawo zaniechania świadczenia usługi i zawarcia umowy w przypadku, gdy Abonent:

 • Zalega z opłatami abonamentowymi lub opłatami za usługi dodatkowe na rzecz Operatora,
 • Podał nieprawdziwe lub niepełne dane, podszywa się pod inne osoby lub działa na szkodę innych Abonentów,
 • Nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, unika kontaktu z Operatorem lub zamieszcza w obrębie swojego konta hostingowego materiały, które mają statut niedozwolonych,
 • Abonent rozsyła niechciane wiadomości (SPAM) lub też działa na szkodę Operatora.

5. Operator, o którym mowa w §1 pkt. 2, nie ponosi odpowiedzialności  za materiały umieszczone w udostępnionej Abonentowi przestrzeni dyskowej, sposób wykorzystania jego kont pocztowych, jak również za jakiekolwiek szkody i skutki z tego wynikłe. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi jedynie Abonent.

6. Operator zobowiązuje się do wykonywania zapasowych kopii bezpieczeństwa na rzecz Abonenta, jednak nie  ponosi odpowiedzialności za utratę danych, spowodowaną przyczyną od niego niezależną.

7. Odpowiedzialność Operatora wobec Abonenta jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Abonenta.

8. Operator zapewnia Abonentowi bezpłatną pomoc techniczną w okresie trwania umowy poprzez umieszczanie dokumentacji użytkowych na stronie internetowej www.homax.pl oraz poprzez kontakt elektroniczny lub też telefoniczny.

9. Operator świadczy usługi pośrednictwa w rejestracji domen odpłatnie, jednak w żadnym wypadku nie odpowiada za sposób i czas rejestracji domen przez poszczególnych rejestratorów domen.

10. Operator zastrzega sobie prawo, iż złamanie lub nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Abonenta stanowi podstawę do rozwiązania umowy świadczenia usług hostingowych.


§5
Prawa i Obowiązki Abonenta


1. Abonent jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu i  korzystania z usługi hostingu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi, a także obyczajowymi. Operator nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Abonentów na udostępnionych serwerach.

2. Abonent nie może przenieść na osoby trzecie swoich praw wobec konta hostingowego, poczty e-mail, czy też udostępnionej przestrzeni dyskowej bez wiedzy i zgody Operatora, o którym mowa w §1 pkt. 2.

3. Abonent jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, bądź tez podszywanie się pod osoby trzecie skutkuje usunięciem konta hostingowego Abonenta.

4. Abonent jest zobowiązany do natychmiastowego uzupełnienia swoich danych osobowych w przypadku ich zmiany. Szczególnie ważny jest adres e-mail, na który będą wysyłane komunikaty techniczne i powiadomienia od Operatora.

5. W przypadku, gdy Abonent  przechowuje na serwerze materiały o charakterze naruszającym prawo, Operator może je usunąć i założyć natychmiastową blokadę na konto Abonenta.

6.  Abonent nie może za pośrednictwem udostępnionego konta hostingowego, wysyłać wiadomości o charakterze komercyjnym drogą elektroniczną (SPAM) wbrew woli adresatów. W przypadku wykrycia tego typu działań, Operator nakłada ścisłe ograniczenia na konto Abonenta lub całkowicie je usuwa.

7. Umowa o świadczenie usług hostingowych może zostać wypowiedziana przez Abonenta w dowolnym dla niego momencie, bez podania przyczyny rezygnacji. W takim przypadku Abonentowi nie przysługuje zwrot wcześniej uiszczonych opłat na rzecz Operatora.

8. W przypadku, gdy Abonent nie dokona w wyznaczonym terminie płatności za udostępnioną usługę hostingu, Operator ma prawo usunąć całą strukturę plików i wszelkie dane Abonenta znajdujące się na serwerach Homax.

9. W przypadku zamieszczania przez Abonenta aplikacji lub narzędzi informatycznych, zbyt mocno obciążających serwery Homax, Operator jest zobowiązany powiadomić Abonenta drogą elektroniczną o zaistniałym fakcie, a w wyjątkowych sytuacjach Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia lub dokonania czasowej blokady konta Abonenta.


§6
Podpisanie i rozwiązanie umowy


1. Podstawą zawarcia umowy pomiędzy Abonentem a Operatorem, o którym mowa w §1 pkt. 2, jest prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej Operatora tj. www.homax.pl, a także akceptacja niniejszego Regulaminu świadczenia usług hostingowych. Na tej podstawie zostaje wystawiona faktura proforma i wysłana na adres pocztowy podany w Formularzu zamówienia.

2. Umowa pomiędzy Abonentem a Operatorem zostaje zawarta na okres jaki przewiduje specyfika danej usługi.  Operator udostępnia Abonentowi 30 dniowy okres próbny, w czasie którego może przetestować działanie i funkcjonalność oferowanych usług oraz podjąć ostateczną decyzję zakupową. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Abonenta, jeśli w przeciągu 30 dni nie odnotuje płatności za udostępnioną usługę.

3. W przeciągu 7 dni od momentu odnotowania wpłaty za usługę, Operator zobowiązuje się wystawić fakturę VAT i wysłać ją na wskazany w Formularzu zamówienia adres pocztowy Abonenta.

4. Abonentowi przysługuje prawo rozwiązania umowy z Operatorem, bez podawania przyczyn owej decyzji. Może to uczynić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z usług, pamiętając o 30 dniowym wyprzedzeniu daty rozwiązania umowy. Oświadczenie powinno być złożone w siedzibie Operatora, o którym mowa w  §1 pkt. 2. Operator nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Abonenta.

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 21.12.1995 r. Dz. U. 154 poz. 797 ( § 37 ust. 3, § 38 ust. 9 ) Abonent upoważnia Operatora do wystawiania i przesyłania wszelkich faktur bez podpisu odbiorcy.

6. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Abonentem w przypadku łamania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszania dóbr innych Abonentów. Rozwiązanie umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym, a Operator nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Abonenta.

7. Abonent podpisując umowę z Operatorem oświadcza, iż będzie terminowo regulował swoje zobowiązania finansowe wobec Operatora, o którym mowa w §1 pkt. 2. W przypadku nieregulowania płatności w wyznaczonym terminie, Operator ma prawo zablokować dostęp do konta Abonenta bądź automatycznie usunąć dane przechowywane na udostępnionej przestrzeni dyskowej.

8. Do 30 dni przed końcem  ważności świadczenia usługi hostingu, Operator poinformuje Abonenta o zbliżającym się wygaśnięciu umowy. Szczegółowa informacja zostanie wysłana na adres mailowy Abonenta, podany w Formularzu zamówienia oraz na jego adres pocztowy. Nieopłacenie przedłużenia usługi w podanym przez Operatora terminie,  spowoduje natychmiastowe usuniecie konta i tym samym rozwiązanie umowy.


§7
Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi powinna zostać przesłana Operatorowi, o którym mowa w §1 pkt. 2 w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@homax.pl

2. Operator jest zobowiązany w ciągu 30 dni rozpatrzyć wniosek reklamacyjny, a następnie na adres e-mail Abonenta przesłać odpowiedź wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz jej uzasadnienie.


§8
Postanowienia końcowe Regulaminu


1. Wszelkie spory powstałe na mocy  umowy pomiędzy Abonentem a Operatorem, których nie uda się rozwiązać polubownie, na drodze postępowania reklamacyjnego, będą rozstrzygane przez sąd arbitrażowy lub sąd cywilny, właściwy dla siedziby Operatora.

2. Abonent składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Operatora tj. www.homax.pl/regulamin  i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych na drodze Abonent - Operator.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania umowy, o czym natychmiast zostanie powiadomiony Abonent.

6. Postanowienia ninejszego Regulaminu nie naruszają praw Abonenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

 


Zaufali nam

Aktualności

Mając na uwadze dobro naszych klientów i najwyższą jakość świad- czonych usług, HOMAX wdraża nowoczesne serwery, cechujące się stabilnością, bezpieczeństwem i olbrzymią mocą obliczeniową. Oprócz tego nasi klienci otrzymują nowe intuicyjne i proste w obsłu- dze panele zarządzania serwerem i pomoc techniczną 24/7!
 
 
Serwery